سایر (3)

نهال هلو (30)

نهال گیلاس (17)

نهال گردو (21)

نهال سیب (30)

نهال زردآلو (23)

نهال پسته (15)

نهال بادام (22)

نهال انگور (34)

نهال آلو (25)